MULTILANG

ELMO koordiniert mit PostNL

In den meisten Fällen versenden wir Ihre Bestellung mit PostNL von unserem eigenen Standort aus.

In bestimmten Fällen können wir auch direkt aus einem anderen Lager liefern. In diesem Fall setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung, um eine Lieferzeit zu vereinbaren, oder wir teilen Ihnen per E-Mail mit, wie Sie Ihre Bestellung erhalten.

Haben Sie spezifische Lieferanforderungen?
In diesem Fall teilen Sie uns dies während des Bestellvorgangs im verfügbaren Textfeld “Kommentare” mit.

Wir verwenden feste Lieferraten:

Die Niederlande;
KOSTENLOSE LIEFERUNG AB € 75, – EURO (inkl. MwSt.) (NIEDERLANDE)

€ 4,95 / bei Bestellungen bis € 75

€ 0,00 / bei Bestellungen ab € 75, –

0,00 € / bei Lieferung neuer oder gebrauchter Roller

Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich;

* KOSTENLOSE LIEFERUNG AB € 175, – EURO (inkl. MwSt.) (Deutschland)

* 12,95 € pauschal inklusive Track & Trace-Code

* 0,00 € / Lieferung für neue oder gebrauchte Roller

Die Lieferrate wird angegeben, wenn Sie Ihre Bestellung in Ihrem “Warenkorb” und in Ihrer E-Mail-Bestätigung aufgeben.

In vielen Fällen (über € 75, – inkl. MwSt. In den Niederlanden oder € 175,00 außerhalb der Niederlande) melden wir “KOSTENLOSER VERSAND”. In diesem Fall können Sie die Option “Versandkosten” weglassen und daher wählen. KOSTENLOSER VERSAND “!

Werden noch Versandkosten genannt?

Ergänzen Sie Ihren Bestellbetrag um den Betrag der kostenlosen Lieferung.

Track & Trace-Code:

Sobald wir Ihre Bestellung absenden, erhalten Sie einen spezifischen Code. Sie erhalten diesen Code von uns per E-Mail. Mit diesem (Bar-) Code können Sie die Lieferzeit auf der Website des Frachtführers verfolgen oder anpassen.

Sie können auswählen, wohin oder wann Ihre Sendung bis 22.00 Uhr geliefert wird.

Der zweite Versuch

Keine andere Zeit oder Ort gewählt? Dann kommen wir am nächsten Tag wieder.

Verfolgen Sie Ihre Sendung?

Fragen?

In allen Fällen können Sie eine Erklärung per Telefon oder E-Mail anfordern.

Halten Sie bitte Ihre Bestellnummer (# ????) oder den Track & Trace-Code bereit.

ELMO koordinéiert mat PostNL

An deene meeschten Fäll färdeg eis Är Bestellung op eis eegen Plaz mat PostNL.

A verschiddene Fäll kënnen mir entscheeden fir direkt vun engem aneren Lager ze léisen. An dësem Fall wäerte mir Iech telefonéieren kontaktéieren fir eng Liwwerzäit ze schécken oder mir stëmmen duerch e Mail wéi Dir Är Bestellung kritt.

Hutt Dir spezifesche Liwwerungen?

An dësem Fall, fanne se dat während dem Bestellprozess an de verfügbaren “Kommentaren-Textbox” bekannt.

Mir benotze fix Liwwerzäiten:

Holland;
GRATIS DELIVERY FROM 75, – EURO (inkl. MwSt) (NIEDERLANDE)

*4,95 € / fir Bestellungen bis € 75,-
*€ 0,00 / fir d’Bestellen vu € 75, –
*€ 0,00 / fir d’Liwwerung vun neien oder benotzten Scooteren

Belsch, Däitschland, Lëtzebuerg, Frankräich;

* GRATIS DELIVERY VUN € 175, – EURO (inkl. MwSt) (Lëtzebuerg)
* 12,95 Pauschalquote inkludéieren Track & Trace Code

* € 0,00 / fir d’Liwwerung vun neien oder benotzten Scooteren

De Liwwerkurs gëtt uginn, wann Dir Är Bestellung an Äert “Akafskuerf” an op är Email confirméiert.

A ville Fäll (iwwer € 75, – inkl. MwSt an den Niederlanden, oder € 175,00 ausserhalb der hollännesche Regioun) mellen ech “KOSTENLING SHIPPING”. FREE SHIPPING “!

Ginn Verschécken kascht nach ëmmer?

Zousaz Är Bestellung bis zu de gratis Liwwerkonsum.

Track & Trace Code:

Soubal schreift Dir Är Bestellung, mir leeën Iech mat engem spezifesche Code. Dir kritt dëse Code vun eis per E-Mail. Mat dësem (Bar) Code kënnt Dir d’Liwwerzäit am Web site vum Transportniveau folgen oder z’änneren.

Dir kënnt decidéieren wat oder wann Är Liwwerung bis 10 Auer geliwwert gëtt.

Déi zweet Versuch

Keng aner Zäit oder Plaz gewielt? Da kommen mer den nächsten Dag.

Klickt Är Transporten?

Froen?

An all Fäll kann Dir eng Erklärung per Telefon oder E-Mail froen.

Hutt Är Bestellnumm (# ????), oder Track & Trace Code praktesch.

ELMO coordonne avec PostNL

Dans la plupart des cas, nous expédions votre commande depuis notre site avec PostNL.

Dans certains cas, nous pouvons choisir de livrer directement à partir d’un autre entrepôt. Dans ce cas, nous vous contacterons par téléphone pour fixer un délai de livraison ou nous vous indiquerons par courrier électronique le mode de réception de votre commande.

Avez-vous des exigences de livraison spécifiques?

Dans ce cas, faites-le nous savoir lors du processus de commande dans la “zone de texte des commentaires” disponible.

Nous utilisons des taux de livraison fixes:

Les Pays-Bas;

LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE € 75, – EURO (TVA incluse) (PAYS-BAS)
*4,95 € / pour les commandes jusqu’à € 75,-
*€ 0,00 € / pour les commandes de € 75, –
€ 0,00 / pour la livraison de scooters neufs ou usagés

Belgique, Allemagne, Luxembourg, France;
* LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE € 175, – EURO (TVA incluse) (France)
* Tarif forfaitaire de € 12,95 / avec code de suivi et traçage
* € 0,00 / pour la livraison de scooters neufs ou usagés

Le taux de livraison est indiqué lorsque vous passez votre commande dans votre “panier” et dans votre confirmation par e-mail.

Dans de nombreux cas (plus de € 75,- TVA incluse aux Pays-Bas ou € 175,00 hors des Pays-Bas), nous signalons “LIVRAISON GRATUITE”. LIVRAISON GRATUITE “!

Les frais de livraison sont-ils encore mentionnés?

Complétez le montant de votre commande jusqu’à concurrence du montant de la livraison gratuite.

Track & Trace code:

Dès que nous envoyons votre commande, nous vous fournirons un code spécifique. Vous recevrez ce code de notre part par courrier électronique. Avec ce code (à barres), vous pouvez suivre ou ajuster le délai de livraison sur le site Web du transporteur.

Vous pouvez choisir où et quand votre envoi sera livré jusqu’à 22 heures.

La deuxième tentative

Pas d’autre heure ou lieu choisi? Puis nous revenons le lendemain.

Suivre votre envoi?

Des questions?

dans tous les cas, vous pouvez demander une explication par téléphone ou par courrier électronique.

Gardez votre numéro de commande (# ????) ou votre code de suivi, à portée de main, s’il vous plaît.

ELMO coordinates with PostNL

In most cases we ship your order from our own location with PostNL.

In certain cases we can choose to deliver directly from another warehouse. In that case we will contact you by telephone to schedule a delivery time or we will state by e-mail how you will receive your order.

Do you have specific delivery requirements?

In that case, make this known to us during the ordering process in the available “comments text box”.

We use fixed delivery rates:

The Netherlands;
FREE DELIVERY FROM € 75, – EURO (incl. VAT) (NETHERLANDS)

*€ 4.95 / for orders up to € 75,-
*€ 0.00 / for orders from € 75, –
*€ 0.00 / for delivery of new or used scooters

Belgium, Germany, Luxembourg, France;
* FREE DELIVERY FROM € 175, – EURO (incl. VAT) (Germany)
* € 12.95 flat rate including Track & Trace code
* € 0.00 / for delivery of new or used scooters

The delivery rate is stated when you place your order in your “shopping basket” and on your e-mail confirmation.

In many cases (above € 75, – incl. VAT in the Netherlands, or € 175,- outside the Netherlands) we report “FREE SHIPPING”. FREE SHIPPING”!

Are shipping costs still mentioned?

Supplement your order amount up to the free delivery amount.

Track & Trace code:

As soon as we send your order, we will provide you with a specific code. You will receive this code from us by e-mail. With this (bar) code you can follow or adjust the delivery time on the website of the carrier.

You can choose where or when your shipment will be delivered until 10 p.m.

The second attempt

No other time or place chosen? Then we come again the next day.

Track your shipment?

Ask?

in all cases you can request an explanation by telephone or e-mail.

Have your order number (# ????), or track & trace code handy please.